Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

Składanie ofert

 

Jakie dokumenty należy złożyć by ubiegać się o dofinansowanie z programu „MALUCH+” 2019?

By ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć ofertę konkursową na formularzu, których wzory stanowią załączniki do programu:
- moduł 1a – załącznik 1a,
- moduł 1b – załącznik 1b,
- moduł 2 – załącznik 2,
- moduł 3 – załącznik 3,
- moduł 4 – załącznik 4.

załączniki dostępne na dole strony  

Maluch+ 2019

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.


1)    Na program przeznaczono w 2019 roku 450 mln PLN

2)    O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

3)    Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 • Moduł 1a (dla JST) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • Moduł 1b (dla JST) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

  1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

  2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

 • Moduł 2 (dla JST) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),)
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż JST) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż JST) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

 

4)    Termin składania ofert:

 • dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

 

5)   Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

Program ,,Maluch+" 2018