Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

Cel programu

Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności finansowej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, dziecięcych klubach i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Grupę docelową Programu stanowią dzieci w wieku do lat 3 lub 4 (w przypadku gdy niemożliwe/utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).

Program Maluch realizowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 2011 roku. Poza zwiększeniem dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, celem Programu jest również poprawa funkcjonowania instytucji opieki, umozliwienie rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej oraz zapewnienie dzieciom miejsc opieki do czasu rozwinięcia umiejętności niezbędnych podczas edukacji przedszkolnej.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów).

Program finansowany jest z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy. W projekcie ustawy budżetowej w rezerwie celowej ujętych jest 450 mln zł przeznaczonych na Program.

dowiedź się więcej

 •  

  moduł 1a

  dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce. Zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie, a wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

 •  

  moduł 1b

  dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonują instytucje opieki. Zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie, a wnioskowana wysokość dotacji przekracza 5 mln zł;

 •  

  moduł 2 (dla JST)

  zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH”;

 •  

  moduł 3 (dla podmiotów innych niż JST)

  tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc;

 •  

  moduł 4 (dla podmiotów innych niż JST)

  zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

Skontaktuj się z nami

Zainteresowana strona akceptuje wyraźnie rejestrację i przetawarzanie jego danych wraz z naciśnięciem przycisku 'Wyślij'
Przeczytaj politykę prywatności